YURTDIŞI EMEKLİ YAŞAM BELGESİ (ALMANYA) FORMU ALMA

Tarafından   Şubat 13, 2017

Yurtdışı emeklilik yaşam belgesi (almanya) formu nasıl alınır? Yurtdışı emeklilik yaşam belgesi, formu nedir?

emekli yaşam belgesi nedir,yaşam belgesi örneği almanya,fransa,avusturya,holanda..yaşam belgesi verilmesine dair sözleşme,yasam belgesi auf deutsch,almanya yaşam belgesi örneği,almanya yaşam belgesi nasıl doldurulur,yaşam belgesi formu,yaşam belgesi nereden alınır,almanya emekli yaşam belgesi alma

Yaşam Belgesi Nedir? Almanya için yılda bir kez, Bulgaristan için ise yılda iki kez verilen hayatta olduğuna dair belgedir.
Her yıl gönderilmesi istenen Yaşam Belgesi’nin gönderilmemiş olması eemkli aylığınızın kesilmesine neden olur.

Nüfus Müdürlüğünden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneği “Yaşam Belgesi” yerine geçmektedir.Bu belgenin ayrıca tercüme edilmesine de gerek yoktur.
Almanya’da herhangi bir devlet kurumu tarafından verilen emekli maaşı için istenen yaşam belgeleri, Almanya`nın Türkiye`deki yurt dışı temsilcilikleri tarafından ücretsiz düzenlenir. Devlet kurumu dışında, örneğin özel emeklilik sigortası için, yaşam belgesine ihtiyaç duyulması halinde işlem harcı alınmaktadır. İlgili belgeler başvuru sahibi tarafından geri gönderilecektir.
Yaşam belgeleri Alman Posta Kurumu`nun Emeklilik Servisi tarafından Alman Emeklilik Sigortası adına yurt dışında yaşayan emeklilik, malulen emeklilik veya dul ve yetim aylığı alanlara gönderilir ve hak sahibinin hayatta olduğunu kanıtlamaya yarar.
Hayatta olduğunuzu kanıtlayan asıl belge resmi bir Türk makamı (örneğin Muhtar veya Noter) tarafından düzenlenebilir. Sadece istisnai hallerde yaşam belgesi Fahri Konsoloslarımız,Büyükelçilik,İstanbul veya İzmir`deki Başkonsolosluklar veya Antalya`daki Konsolosluk tarafından düzenlenebilir.Bunun için kimlik belgesiyle birlikte yetkili yere şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir.

10 EYLÜL 1998 TARİHİNDE PARİS’TE İMZALANAN MİLLETLERARASI KİŞİ HALLERİ KOMİSYON’U SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA VERİLEN BELGE
Sözleşmenin 1,2,4,5 ve10 uncu maddelerine göre;
•Yaşam belgesi, ilgilinin vatandaşlığı ne olursa olsun oturulan devletin yetkili makamı ve bazı koşullarda diplomasi veya konsolosluk makamlarınca verilir.
•Bu belge, kullanılacağı ülkenin yürürlükte olan kanunun veya kullanılan usullerine göre öngörülen sürede verildiği takdirde kabul edilir.
•Bu belge aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
•Bu belge onu veren makamın resmi dili veya dillerinden biri ile Fransızca olarak düzenlenir.
•Belgeye yapılacak kayıtlar, Latin matbaa harfleri ile yazılırlar; ayrıca bunlar belgeyi veren makamın dillerinde kullanılan harflerle de yazılabilirler.
•Tarihler Jo (gün), Mo (ay) ve An (yıl) işaretleri altında birbirini izleyen sayılarla yazılırlar. Gün ve ay iki sayıyla, yıl dört sayıyla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan sayıyla gösterilir. Belgede belirtilen yer isimlerini, bu yerin bulunduğu devletin adı izleyecektir.
•İlgilinin istemi halinde, belgeyi veren makam belgede yer alan kodların listesini ve belgenin kullanılacağı ülkenin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde veya sözleşmeye taraf olan devletlerin resmi dillerinde tercümesini bu belgeye ekler. Bu aynı makam, belgenin kullanılacağı ülkenin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde tercüme ederek kodları çözebilir. İlgili olan her kişi, belgenin kullanılacağı yetkili makamından bu devletin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde kodların tercüme edilmesini veya kodların çözümünü isteyebilir.

Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4889 Kabul Tarihi : 11.6.2003

Madde 1. — 10 Eylül 1998 tarihinde Paris’te imzalanan “Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003
—— • ——
Karar Sayısı : 2004/6922

10 Eylül 1998 tarihinde Paris’te imzalanan ve 11/6/2003 tarihli ve 4889 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/2/2004 tarihli ve KOPR/43751 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
_____ . _____

Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme

26 Mart 1998 tarihinde Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun Olağanüstü Genel Kurul’u tarafından Strazburg’da kabul edilmiş ve 10 Eylül 1998 tarihinde Paris’te imzalanmıştır.

Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u üyesi Devletler, âkit Devletlerden birinin toprakları üzerinde ikamet etmeyen fakat yaşamakta olduklarını o Devlette kanıtlamak durumunda olan kişilere kolaylık göstermek üzere aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır.

Madde 1

1. Âkit Devletler, bir kişinin yaşamakta olduğunu, o kişinin ikamet ettiği Devlet dışında diğer bir Devlette kanıtlamak zorunda bulunması halinde kendisine bir yaşam belgesi vermeyi taahhüt ederler.

2. Belge, vatandaşlığı ne olursa olsun talep eden kişinin ikamet ettiği Devletin yetkili makamı tarafından verilir.

Madde 2

1. Sözleşme uyarınca düzenlenen belgeler tüm âkit Devletlerde tanınır.

2. Belgeler, kullanılacağı ülkenin yürürlükte olan kanunu veya kullanma usullerine göre öngörülen sürede verildiği takdirde kabul edilir.

3. Belgeler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

Madde 3

Yetkili makam yaşam belgesini kendi iç hukukunun hükümlerine uygun olarak verir.

Madde 4

1. Her Devlet imza, onay, kabul, tasvip ya da katılma sırasında Sözleşmede öngörülen belgeyi verecek olan yetkili makamları belirleyecektir.

2. Sonradan bu konuda getirilecek her değişiklik İsviçre Federal Konseyine bildirilecektir.

3. Diplomasi ve konsolosluk makamları da görev yaptıkları ülkede ikamet eden kendi vatandaşlarına yaşam belgesi verme yetkisine sahiptirler. İlgilinin ikamet ettiği ülkenin kanunu engel değilse ve belge diplomasi ve konsolosluk makamlarının bağlı oldukları Devlette kullanılacaksa ilgilinin vatandaşlığı ne olursa olsun söz konusu makamlar yine yetkilidirler.

Madde 5

1. Belge, Sözleşmenin 1 no’lu ekinde yer alan örneğe göre veren makamın dilinde ve ayrıca Fransızca olarak düzenlenir.

2. Belgeye düşülecek bütün kayıtlar Latin matbaa harfleri ile yazılır. Bu kayıtlar ayrıca belgeyi veren makamın dilinin harfleri ile de yazılabilir.

3. Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren, Jo, Mo ve An sembolleriyle, rakamlar ile yazılır. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan rakamlarla gösterilir.

4. Belgede belirtilen her yer isminin yanına o yerin bulunduğu Devletin adı da yazılır.

Madde 6
Her belgenin arka yüzünde,
a) Sözleşmenin imzalanması sırasında en azından Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’una üye olan Devletlerin her birinin dilinde ya da resmi dillerinde Sözleşmeye bir atıf,

b) En azından belgeyi veren makamın dilinde Sözleşmenin 1,2,3,4,5 ve 10. maddelerinin bir özeti yer almalıdır.
Madde 7

Belgenin ön yüzünde yer alan değişmeyen bilgiler, listesi Sözleşmenin 2 no’lu ekinde yer alan listedeki rakamsal kodları ihtiva edecektir.

Madde 8

1. Her âkit Devlet, Sözleşmenin onayı, kabulü, tasvibi ya da Sözleşmeye katılma sırasında, bu Sözleşmenin 2 no’lu ekinde yer alan listedeki terimlerin kendi resmi dilinde ya da dillerinden birinde tercümesini Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Genel Sekreterliği nezdinde tevdi edecektir. Bu tercümenin Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Bürosunca onaylanması gerekmektedir.

2. Bu tercümede yapılacak her değişiklik Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Genel Sekreterliği nezdinde tevdii edilecek ve Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Bürosu tarafından onaylanacaktır.

Madde 9

1. Ek-1’deki belgede bulunan ibarelerin kodlaması ve Ek-2’de öngörülen kodların listesi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’una üye Devletlerin ve üye olmayan âkit Devletlerin temsilcilerinin salt çoğunluğuyla oylanmış bir kararı ile değiştirilebilecektir. Yapılacak her değişiklikte, Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’unun diğer Sözleşmelerinde kullanılan kodların göz önünde bulundurulması gerekir.

2. Birinci fıkrada öngörülen karar İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.

Madde 10

1. İlgilinin istemi halinde, belgeyi veren makam belgede yer alan kodların listesini ve belgenin kullanılacağı ülkenin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde veya âkit Devletlerin resmi dillerinde tercümesini bu belgeye ekler. Söz konusu makam, belgenin kullanılacağı ülkenin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde tercüme etmek suretiyle kodları çözebilir.

2. İlgili her kişi, belgenin kullanıldığı Devletin yetkili makamından bu Devletin resmi dilinde veya resmi dillerinden birinde kodların tercüme edilmesini veya belge kodlarının çözümünün yapılmasını isteyebilir.

3. Sözleşmenin imzası, onayı, kabulü, tasvibi veya Sözleşmeye katılma sırasında, her âkit Devlet 2. fıkradaki hükümler uyarınca kodları tercüme edecek ya da çözümleyecek yetkili makamları belirler. Bu makamlar konusunda sonradan yapılacak her değişiklik İsviçre Federal Konseyine bildirilecektir.

Madde 11

1. Belgeler, düzenleyenin soyadı ve unvanını belirtir. Gerekli tarih, imza ve mührü ihtiva eder.

2. Belgeler, âkit Devletlerin ülkelerindeki her türlü tercüme, onay ve benzeri formaliteden muaftır. 15 Eylül 1977 tarihinde Atina’da imzalanan “Bazı İşlem ve Belgelerin Onaydan Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme” de öngörülen usule göre, belgenin sunulduğu makam veya kuruluş her zaman imzanın gerçekliği, mühür ya da damganın benzerliği, imzalayanın unvanı konusunda ciddi bir şüpheye düşerse, belgeyi veren makamdan teyidini isteyebilir.

Madde 12

Sözleşmenin onay, kabul ya da tasvip belgeleri İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.
Madde 13

Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u, Avrupa Birliği ya da Avrupa Konseyi üyesi her Devlet Sözleşmeye katılabilecektir. Katılma belgeleri İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.

Madde 14

1. Sözleşme Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u üyesi iki Devlet tarafından ikinci onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdii tarihini takip eden dördüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

2. Onaylayan, kabul eden, tasvip eden ya da katılan Devlet açısından yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşme bu Devlet tarafından onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdi tarihini takip eden dördüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

3. Dokuzuncu maddede öngörülen karar âkit Devletler arası ilişkilerde tevdiini takip eden dördüncü ayın birinci günü geçerli olacaktır.

Madde 15

Sözleşmeye hiçbir çekince konulamaz.

Madde 16

1. Her Devlet; imza, onay, kabul, tasvip ya da katılma sırasında veya ileri bir tarihte, Sözleşmenin, uluslararası düzeyde ilişkilerini güvence altına aldığı ülkelerin bütününde veya bir veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilecektir.

2. Bu beyan İsviçre Federal Konseyi’ne tebliğ edilecek ve Sözleşmenin teşmili adı geçen Devlet için Sözleşmenin yürürlüğe girmesi sırasında veya daha sonra beyanın alındığı tarihi izleyen dördüncü ayın birinci günü hüküm ifade edecektir.

3. Sözleşmenin teşmiline ait her beyan İsviçre Federal Konseyine yapılacak bir tebligatla geri alınabilecek ve Sözleşmenin uygulaması belirtilen ülkede sözü edilen tebligatın alındığı tarihi izleyen dördüncü ayın birinci günü sona erecektir.

Madde 17

1. Sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

2. Bununla birlikte, Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmenin kendisi açısından yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her zaman Sözleşmeyi kendi açısından feshettiğini bildirmek hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre Federal Konseyine bildirilecek ve fesih bu tebligatın alınma tarihini izleyen altıncı ayın birinci günü itibariyle geçerli olacaktır.

Madde 18

1. İsviçre Federal Konseyi, Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u üyesi Devletlere ve Sözleşmeye katılmış olan diğer bütün Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir:

a) Bütün onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini,

b) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi,

c) Geçerlilik kazanacağı her tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri çekilmesine ilişkin her bildirimi,

d) Geçerlilik kazanacağı tarihle birlikte, Sözleşmenin kendi açısından feshine ilişkin her bildirimi,

e) Dördüncü ve onuncu maddeler gereğince yapılacak her bildirimi,

f) Geçerli olacağı tarihle birlikte dokuzuncu maddenin uygulanması konusunda alınacak her kararı,

2. İsviçre Federal Konseyi birinci fıkra uyarınca yapılacak her beyanı Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Genel Sekreterine bildirecektir.

3. Sözleşme yürürlüğe girer girmez, aslına uygun onaylı bir örneği, Birleşmiş Milletler Şartının 102. maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre Federal Konseyi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.

Bu Sözleşme usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler tarafından imzalanmıştır.

Paris’te 10 Eylül 1998 tarihinde aslı İsviçre Federal Konseyi arşivine konulmak ve onaylı birer örneği diplomatik yolla Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun onaylı bir örneği Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyon’u Genel Sekreterine gönderilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">